Sosyal güvenlik kurumlarında çakışan hizmet sürelerinin iptali

 

14.03.2007

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Sosyal güvenlik kurumlarında çakışan hizmet sürelerinin iptali

İbrahim Işıklı - 14 Mart 2007 Çarşamba - Dünya


Türkiye'deki çalışma koşullarının gereği olarak zamanla sosyal sigorta sistemi karmaşık bir hal almıştır. Zamanla kimlerin hangi sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendirileceği içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bağ-Kur sigortalısı sayılanların Bağ-Kur sigortalılığını iptal ettirmeden SSK'ya tabi sigortalı olmaları durumunda veya SSK sigortalılarının bu sigortalılıkları devam ederken Bağ-Kur sigortalısı sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunmaları durumunda mevzuatın bilinmemesinden dolayı hizmetlerin çakışması söz konusu olmaktadır. Ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi geçerli olup, bir kişinin aynı anda iki farklı sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı olması olanaksızdır. 04/03/2006 tarihli, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5458 sayılı kanunun 16'ncı maddesinde;

"8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T.C. Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tâbi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredilir. Çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı kanuna tâbi kurumdan tahsil edilir. Sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümler saklıdır.

Bu nitelikte olup, bu kanunun yürürlük tarihine kadar çakışan hizmet süreleri sosyal güvenlik kurumlarınca iptal edilmemiş olan sigortalılar da bu hükümden yararlandırılır" hükmü getirilmişti.

Çakışan hizmet sürelerinin iptali ve tahsil edilen primlerin devredilen ilgili sosyal güvenlik kurumuna aktarımına ilişkin olarak SGK Başkanlığı'nın 2007/9 sayılı genelgesi çıkartılmıştır. Buna göre; aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na (Devredilen) tabi olduğu anlaşılan sigortalıların çakışan sürelere ilişkin hizmetlerinden, Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na (Devredilen) tabi olan kısmının geçerli olduğunun anlaşılması halinde, bu süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na (Devredilen) bildirilen prim ve hizmetler, prim iptal belgesi yerine, örneği SGK tarafından hazırlanan "Ek/iptal Prim Ve Hizmet Tahakkuk Belgesi" düzenlenmek suretiyle iptal edilecektir. Aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na da (Devredilen) tabi olduğu anlaşılan sigortalıların, çakışan sürelere ilişkin hizmetlerinden, Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na (Devredilen) tabi olan kısmının geçerli olduğuna ve çakışan süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na (Devredilen) bildirilen hizmetlerin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin Bağ-Kur/Emekli Sandığı'ndan (Devredilen) alınan yazılar, tahsis servislerinin bulunduğu ünitelerimizde tahsis servislerine, tahsis servislerinin bulunmadığı Ankara ve İstanbul illerinde ise ilgili ihtiyarlık sigorta müdürlüklerine intikal ettirilecek olup, Ek/iptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi de sigortalı dosyalarına bakılarak gerekli araştırma yapılmak suretiyle tahsis servislerince/ ihtiyarlık sigorta müdürlüklerince düzenlenecektir.

Çakışan süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na (Devredilen) bildirilen prim ve hizmetleri iptal edilecek sigortalılara ilişkin tahsis servislerince/ihtiyarlık sigorta müdürlüklerince üç nüsha düzenlenecek Ek/iptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi'nin bir nüshası, tahakkukların ve hizmetlerin iptal edilmesi amacıyla prim tahakkuk ve hizmet servisine, bir nüshası sigorta primleri servisine intikal ettirilecek, bir nüshası ise sigortalıya ait dosyada muhafaza edilecektir. İhtiyarlık sigorta müdürlüklerince düzenlenecek olan Ek/iptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi'nin prim tahakkuk ve hizmet servisine ve sigorta primleri servisine intikal ettirilecek nüshaları üst yazı ekinde ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecektir.

Dolayısıyla, çakışan hizmet sürelerinin iptal edilmesi amacıyla, işverenlerden iptal nitelikte prim belgesi (aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu veya aylık prim ve hizmet belgesi) düzenlenmesi istenilmeyecektir. Çakışan süreler içindeki hizmetlerin birden fazla işyerinden bildirilmiş olması halinde, Ek/iptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi her işyeri için ayrı ayrı düzenlenecektir. Aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na (Devredilen) da tabi olduğu anlaşılan sigortalıların, çakışan hizmet sürelerinden Sosyal Sigortalar Kurumu'na (Devredilen) tabi hizmetlerinin geçerli olduğunun tespit edilmesi halinde, bu defa çakışan süreler içinde Bağ-Kur/Emekli Sandığı'na (Devredilen) bildirilen hizmetler, Bağ-Kur/Emekli Sandığı (Devredilen) tarafından iptal edilecektir.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30

 

İbrahim Işıklı

 

Okunma: 2033

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Sosyal güvenlik kurumlarında çakışan hizmet sürelerinin iptali